โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67

ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์ของโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 28 ปี พบว่ากิจกรรมของโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเยาวชนมากโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตทำให้เยาวชนพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบันที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยากต่อการก้าวผ่าน มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่คาดหมายได้ยาก ซึ่งทำให้ประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญ ต้องมีใช้ผ่านวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีนี้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจึงเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลานี้

          ด้วยประโยชน์ดังกล่าว โครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

          เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติ ซึ่งผลจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ

          เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการจำเป็นต้องมีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนและทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น  ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว)  และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
  2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
  3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
  4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
  5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

กิจกรรม

           ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี  (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี)
  2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
  3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
  4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
  5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

รายละเอียด

กำหนดวันเดินทาง : เริ่มเดินทางประมาณวันที่  20 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2567
จำนวนทุนที่เปิดรับ :
– นิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
– นิวซีแลนด์ 7 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ
– อังกฤษ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
– อังกฤษ 7 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ
ค่าสมัครสอบ : 200 บาท/โครงการ
วันที่สอบ :  วันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 2566  เวลา 09.00 – 11.45 น
สถานที่สอบ :
– กรุงเทพฯ และปริมณฑล : สอบออนไลน์
– ต่างจังหวัด : สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบ หรือออนไลน์
วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษ  ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด และ Listening
ประกาศผลสอบ : 25 ธันวาคม 2566
ค่าใช้จ่ายสมทบ : อ่านระเบียบการ (หน้าที่ 2-4)

ภาพกิจกรรมของรุ่นที่ผ่านมา

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 690 0375
วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่
กรุงเทพฯ : 1 – 28 พ.ย. 66
ต่างจังหวัด : 1 – 24 พ.ย. 66

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม