โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ E–Cultural Exchange (ECX) #3

เปิดประสบการณ์ใหม่ รวมถึงการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เป็นโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์รูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่สามารถสานฝันของน้องๆได้ ประเทศอังกฤษ และ นิวซีแลนด์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์ของโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 27 ปี พบว่ากิจกรรมของโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเยาวชนมากโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตทำให้เยาวชนพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบันที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยากต่อการก้าวผ่าน มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่คาดหมายได้ยาก ซึ่งทำให้ประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญ ต้องมีใช้ผ่านวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีนี้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจึงเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลานี้

          ด้วยประโยชน์ดังกล่าว โครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เรียนรู้การเดินทางระหว่างประเทศทุกขั้นตอน
 2. เรียนรู้การติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
 3. จุดประกาย Global Mindset ให้แก่เยาวชน
 4. เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่เข้ามาในทุกมิติของการดำรงชีวิต

กิจกรรม

          เมื่อเยาวชนสอบผ่านข้อสอบและรายงานตัวแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะผ่านการทำกิจกรรมต่อไปนี้ (มีทั้งจำลองเพื่อการศึกษาและสถานการณ์จริงออนไลน์)

 1. สมัครการขอวีซ่าด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มกรอกใบสมัคร ยื่นหลักฐานจนรับทราบผล ภายใต้สถานการณ์ New Normal
 2. Genius Editor
 3. Welcome activity
 4. Metaverse begins
 5. เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประชุมกลุ่ม เพื่อเตรียมตัว
 6. ประสบการณ์เดินทางจากประเทศไทย สัมผัสขั้นตอนเดินทางเสมือนจริง ณ สนามบิน (จำลอง)
 7. ประสบการณ์ถึงสนามบินต่างประเทศ ผ่านการตรวจวีซ่าคนเข้าเมือง (จำลอง)
 8. สถาบันการศึกษาต่างประเทศให้การรับรอง (ต้อนรับโดยสถานศึกษาต่างประเทศจริง)
 9. เรียนภาษาอังกฤษปรับสำเนียงเพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศในท้องถิ่นนั้น (option)
 10. มีบัดดี้ชาวต่างชาติ/ ครอบครัวอุปถัมภ์ พูด คุย ติดต่อ ทำกิจกรรมร่วมกันทางออนไลน์ผ่านสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 11. แสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมงาน Thank You Party (จริงทางออนไลน์)
 12. ประสบการณ์เดินทางกลับถึงประเทศไทย (สถานการณ์จำลอง) และประเมินผลการร่วมโครงการฯ
 13. ได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม E-Cultural Exchange จากโครงการ ECE
 14. ผู้ผ่าน ECX ทุกรุ่นสามารถเข้าร่วมโครงการ ECE Study English plus in the UK (ESE Plus in the UK) โดยไม่ต้องสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พอใช้สื่อสารได้
 2. อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 3. มีอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบออนไลน์
 4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน

รายละเอียด

ช่วงเวลาทำกิจกรรม :  มีนาคม – พฤษภาคม 2565

วันสอบ : 
– วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค 64
– วันเสาร์ที่ 8 ม.ค 65
– วันเสาร์ที่ 29 ม.ค 65
– วันเสาร์ที่ 5 มี.ค 65
– วันเสาร์ที่ 19 มี.ค 65
– วันเสาร์ที่ 26 มี.ค 65
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 20.00 น. (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที – 2 ชั่วโมง)
ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบได้ และต้องส่งใบสมัครให้เรียบร้อยไม่ช้ากว่าเวลา 18.00 น. ของวันก่อนสอบ

วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และข้อสอบวัดความเหมาะสมและประสบการณ์ชีวิตยุคใหม่

 

ค่าใช้จ่าย

7,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าใช้อินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ในการสื่อสารผ่านออนไลน์ ฯลฯ

(ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ เมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกับ ECE จริง เมื่อการเดินทางทำได้) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 15 พ.ย. 2564 – 25 มี.ค. 2565

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ E–Cultural Exchange (ECX) #3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม