โครงการฝึกการฟัง เพิ่มพลังการพูด ผ่านTED Talks

          โครงการเยาวชนอีซีอี.ฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นมือถือ Learn English with TED Talks ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารได้จริงในแบบฉบับอีซีอี. ผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยอาจารย์ ครู วิทยากร ซึ่งเป็นอาสาสมัครอีซีอี. ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

โครงการนี้เหมาะกับใคร
– นักเรียน/นิสิตนักศึกษา หรือ วัยทำงาน
– คนที่อยากฝึกการฟังภาษาอังกฤษ
– คนที่อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษ และนำเสนอความคิดในการสื่อสารที่ถูกต้อง แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
– คนที่อยากฝึกความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของตัวเอง
– คนที่รู้สึกว่าตัวเองพูดผิดๆถูกๆต่อหน้าสาธารณะชน
– คนที่อยากฝึกการคิดเชิงวิพากษ์

กิจกรรม

  1. เรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่นรวมทั้งสิ้น 40 บทเรียน
  2. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ของอีซีอี. (ห้องเรียนออนไลน์จะเปิดสอน เมื่อมีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 20 คน)
  3. ผู้เรียนจะได้ผลิตผลงานและนำเสนอการพูดของตนเอง
  4. ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการและผ่านการประเมิน
    (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระดับ

1. สำหรับผู้ที่การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ยังไม่มั่นใจมากนัก

     – ฝึกฝนการฟัง
     – ฝึกฝนการพูด และนำเสนอความคิดในการสื่อสารอย่างถูกต้องตรงเป้าหมาย

2. สำหรับผู้ที่มีความมั่นใจในการสื่อสารแล้ว

     – ฝึกฝนการพูด และนำเสนอแนวคิด ผลงาน เพื่อทำ ให้ผู้ฟังยอมรับอย่างมีพลัง
     – ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ ฝึกพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน

วัตถุประสงค์รอง
1. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์
2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาในช่วงที่การเดินทางมีข้อจ ากัดมากให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

เยาวชนไทยและผู้สนใจที่มีระดับภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ

ค่าใช้จ่าย

950 บาท/คน สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านแอปพลิเคชั่นได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน เป็นเวลา 9 เดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 2564

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกการฟัง เพิ่มพลังการพูด ผ่าน TED Talks

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม