โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ E–Cultural Exchange (ECX)

หลักการและเหตุผล

          กว่า 27 ปี กับประสบการณ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ วันนี้โลกมาถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากยุคที่ 3 เข้าสู่ยุคที่ 4 หรือ ยุคดิจิทัล จนเกิดปรากฎการณ์ disruption ในภาคธุรกิจและการเงิน เมื่อประกอบกับระบบการเงินเดิมไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจให้ไปต่อได้ เพราะหนี้ล้นโลก จนการจะชำระหนี้ให้หมดเป็นไปไม่ได้การรีเซ็ทระบบจึงเป็นเรื่องไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Covid-19 และ Trade war คือตัวเร่งที่มาแล้ว เหลือเพียงปัจจัยอีก 2-3 อย่าง ที่จะเป็นจุดก่อให้เกิดการรีเซ็ทสำเร็จ วันนี้โลกจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งการทำธุรกิจ การเดินทาง การใช้ชีวิต โลกไม่ใช่ไร้พรมแดน แต่โลกวันนี้กำลังจะก้าวไปสู่ไร้ประเทศ มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย วันนี้คนในโลกและเยาวชนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดและประสบการณ์ในยุคที่ 3 น้อยคนจะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่นี้หากเป็นแบบนี้ต่อไป เยาวชนเหล่านี้จะปรับตัวไม่ทัน การใช้ชีวิตต่อจากนี้อาจมีปัญหาในโลกยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้อย่างคาดไม่ถึง

          วันนี้ ECE จึงจัดโครงการ E–Cultural Exchange ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ระบบดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ 4.0 ให้เกิดขึ้นสอดรับกับแนวคิดโลกไร้ประเทศที่ผู้ต้องการอยู่รอดในยุคหลัง Reset จำเป็นต้องมี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เรียนรู้การเดินทางระหว่างประเทศทุกขั้นตอน ท้ังหลักการและความรู้ในทางปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้น
 2. เรียนรู้การติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศในวันเวลานี้
 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่ต้องการก้าวข้ามไปสู่ยุค 4.0
 4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองใหม่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
 5. เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่เข้ามาในทุกมิติของการดำรงชีวิต

กิจกรรม

          เมื่อเยาวชนสอบผ่านข้อสอบและรายงานตัวแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะผ่านการทำกิจกรรมต่อไปนี้ (มีทั้งจำลองเพื่อการศึกษา และสถานการณ์จริงออนไลน์)

 1. เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประชุมกลุ่ม เพื่อเตรียมตัว (จริงโดยผู้มีประสบการณ์ตรงทางออนไลน์)
 2. ประสบการณ์เดินทางจากประเทศไทย สัมผัสขั้นตอนเดินทางเสมือนจริง ณ สนามบิน (จำลอง)
 3. ประสบการณ์ถึงสนามบินต่างประเทศ ผ่านการตรวจวีซ่าคนเข้าเมือง (จำลอง)
 4. สถาบันการศึกษาต่างประเทศให้การรับรอง (ต้อนรับโดยสถานศึกษาต่างประเทศจริง)
 5. เรียนภาษาอังกฤษปรับสำเนียงเพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศในท้องถิ่นนั้น (จริงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง)
 6. มีบัดดี้เป็นชาวต่างชาติและ/หรือครอบครัวอุปถัมภ์ พูด คุย ติดต่อ ทำกิจกรรมร่วมกันทางออนไลน์ผ่านสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (5-7 วัน)
 7. จัดงานแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (จริงทางออนไลน์/option)
 8. ร่วมงาน Thank You Party (จริงทางออนไลน์)
 9. ประสบการณ์เดินทางกลับถึงประเทศไทย (สถานการณ์จำลอง) และประเมินผลการร่วมโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม E-Cultural Exchange (ECX) จากโครงการ ECE

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พอใช้สื่อสารได้
 2. อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 3. มีอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบออนไลน์
 4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน

รายละเอียด

วันสอบ : 
– วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 64 (ยกเลิก)
– วันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 64
– วันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 64
– วันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 64
*ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบได้ และต้องส่งใบสมัครให้เรียบร้อยไม่ช้ากว่าเวลา 18.00 น. ของวันก่อนสอบ

วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และข้อสอบวัดความเหมาะสมและประสบการณ์ชีวิตยุคใหม่

 

ค่าใช้จ่าย

5,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าใช้อินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ในการสื่อสารผ่านออนไลน์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นส่วนลด ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ เมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกับ ECE จริง เมื่อการเดินทางทำได้) 

**ผู้เข้าร่วมโครงการ E-Cultural Exchange จะได้รับใบประกาศนียบัตร หากเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE ในต่างประเทศ ผู้แสดงประกาศนียบัตรนี้จะได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ECE ทุกประเทศ จำนวน 5,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 มิ.ย. 2564

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ E–Cultural Exchange (ECX)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Reply