About Us ECE

เกี่ยวกับเรา

          โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 43 ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-690-0375-7 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิกับกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2537

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE)

          คือต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความอดทน รักความก้าวหน้า มีเพื่อนและมีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ที่สำคัญที่สุด คือเป็นคนที่พึ่งตนเองได้ กิจกรรมของโครงการจึงมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ และลงมือทำด้วยตนเองตลอดโครงการ ตั้งแต่การเตรียมตัวในประเทศไทย มีการประชุมกลุ่ม เพื่อให้เยาวชนร่วมกันระดมสมองในการช่วยกันคิด ช่วยกันทำกิจกรรมเผยแผ่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตกับเจ้าของภาษาหรือคนในท้องถิ่นของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา ในช่วงปิดเทอม เป็นระยะเวลา 3 , 5 , 7 หรือ 9 สัปดาห์ โดยมีอาจารย์ผู้นำกลุ่มอยู่ด้วยตลอดเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อย คอยให้คำปรึกษา การที่เยาวชนมีโอกาสลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง จะทำให้ได้ประสบการณ์ ได้ความสามารถ และทำให้กลายเป็นเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป พร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาอื่นๆ ด้วย เช่น ภาษาจีนแมนดาริน ที่เราก็จัดให้เยาวชนไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเทศไต้หวันในลักษณะเดียวกัน

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียด คือ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Exhibition) การแสดงวัฒนธรรมไทย (Thai Presentation) และการจัดเลี้ยงอำลาเพื่อขอบคุณโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อนๆ และครอบครัว ที่เรียกว่า (Thai Night หรือ Farewell Party) ซึ่งนอกจากจะทำให้เยาวชนไทยได้ฝึกความกล้าพูด กล้าแสดงออกแล้ว เยาวชนไทยยังจะได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่พวกเขาไปทำกิจกรรมด้วย

นอกจากการส่งเยาวชนไทยไปเรียนรู้

และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศแล้ว โครงการฯ ก็รับนักเรียนจากต่างประเทศมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างโครงการฯ และโรงเรียนในต่างประเทศโดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาต้นทุน ที่ผ่านมาโครงการได้มีโอกาสดูแลคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย อยู่เนืองๆ