ดาวน์โหลด

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สัปดาห์ 14 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 62

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3, 5, 9 สัปดาห์ รุ่น พฤศจิกายน 63 และ เมษายน 64

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 สัปดาห์ รุ่น ตุลาคม 65

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์  ระยะเวลา 3 สัปดาห์  รุ่น ตุลาคม 2565

 1. ระเบียบการ
 2. ใบสมัครออนไลน์
 3. หนังสือรายงานตัว

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 และ 7 สัปดาห์ รุ่น เมษายน และมิถุนายน 66

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์  ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์  รุ่น เมษายน 2566
ณ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 3 สัปดาห์  รุ่น มิถุนายน 2566

 1. ระเบียบการ รุ่น เมษายน 2566 
 2. ระเบียบการ รุ่น มิถุนายน 2566 
 3. ใบสมัคร รุ่น เมษายน 2566
 4. ใบสมัคร รุ่น มิถุนายน 2566
 5. หนังสือรายงานตัว

โครงการ ECE plus in the UK รุ่น มิถุนายน 66

ECE plus in the UK  ณ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 3 สัปดาห์  รุ่น มิถุนายน 2566

 1. ระเบียบการ รุ่น มิถุนายน 2566 (ECE plus & ESE) 
 2. หนังสือรายงานตัว ECE plus
 3. หนังสือรายงานตัว ESE

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 สัปดาห์ รุ่น ตุลาคม 66

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์  ระยะเวลา 3 สัปดาห์  รุ่น ตุลาคม 2566

 1. ระเบียบการ รุ่น ตุลาคม 2566 
 2. ใบสมัคร รุ่น ตุลาคม 2566
 3. หนังสือรายงานตัว

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 และ 7 สัปดาห์ รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก)

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์  ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
รุ่น เมษายน 2567 (รอบแรก)

 1. ระเบียบการ รุ่น เมษายน 2567 (รอบแรก) 
 2. ใบสมัคร รุ่น เมษายน 2567 (รอบแรก)

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 และ 7 สัปดาห์ รุ่น เมษายน 67 (รอบทั่วประเทศ)

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์  ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
รุ่น เมษายน 2567 (รอบทั่วประเทศ)

 1. ระเบียบการ รุ่น เมษายน 2567
 2. ใบสมัคร รุ่น เมษายน 2567
 3. หนังสือรายงานตัว

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2566

โครงการอื่นๆ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์

โครงการ English & Fun International Camp in Singapore#1

โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคต ณ ประเทศอังกฤษ (EFF) #1

ใบสมัครอื่นๆ