โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 67

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับสมัครเยาวชนอายุ 11-22 ปี

รายละเอียด

Details

 ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2567  เดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติ ซึ่งผลจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ

กำหนดวันเดินทาง : ระหว่างวันที่ 6-31 ตุลาคม 2567

จำนวนทุนที่เปิดรับ

 • นิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
 • อังกฤษ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
 • ออสเตรเลีย 3 สัปดาห์ จำนวน 35 ลำดับ

การสอบ

ค่าสมัคร :  200 บาท/โครงการ

วันสอบ :  วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2567  เวลา 09.00 – 11.45 น.

สถานที่สอบ :

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล : สอบออนไลน์
 • ต่างจังหวัด : สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบ หรือออนไลน์

ประกาศผลสอบ :  8 กรกฎาคม 2567

วิชาที่สอบ

1) ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา
2) ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด (ภาษาไทย) และ Listening
(โรงเรียนนานาชาติจะแยกสอบและสมัคร)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

Programme Objectives
 1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
 3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

Applicant Qualifications
 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี  ประเทศนิวซีแลนด์ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี)
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
 5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

กิจกรรม

Activities

  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ(กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – 17 มิถุนายน 2567

สนใจ สมัครเลย!!!
อ่านระเบียบการและสมัครเข้าร่วมโครงการ ECE รุ่นตุลาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม