สร้างฐานรากความคิดให้เด็กวัยประถม กับโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคต ณ ประเทศอังกฤษ

โครงการ ECE Family meets the Future programme (EFF) in the UK

หลักการและเหตุผล

โครงการเยาวชนอีซีอี. ซึ่งก่อกำเนิดมาเป็นเวลาถึง 30 ปีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนประเทศไทยเริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาตัวแรก จนถึงปัจจุบันที่เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านตัวเองและเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกและได้พบว่าสังคมไทยโดยเฉพาะในวงการการศึกษายังขาดการตระหนักรู้ถึงการเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดังกล่าว ในท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาความเหลื่อมล้ำและการแบ่งแยกเกี่ยวกับแนวความคิดของโลก โครงการอีซีอี.จึงเห็นความสำคัญในการกระตุ้นการเตรียมตัวให้กับเยาวชนและผู้ปกครองที่ได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและต้องการเตรียมบุตรหลานตลอดจนตนเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โครงการอีซีอี.จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนและผู้ปกครอง สำหรับอนาคตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

 1. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากลสำหรับเยาวชนในชั้นเตรียมประถมขึ้นไป
 2. เรียนรู้วัฒนธรรมในระดับสากลที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบสากลและการใช้เทคโนโลยีสำหรับอนาคต
 4. เรียนรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกับการมีเพื่อนในระดับสากล
 5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่มีความสุขและยั่งยืน

 

หลักการ

เมื่อการเรียนรู้ในระบบไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงในทางปฏิบัติด้วยตนเองจึงต้องมาทดแทน ด้วยการเลือกสรรกิจกรรมที่มีความจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนและสมาชิกครอบครัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อการเรียนรู้ภาษาสากลและวัฒนธรรมสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนแนวคิดเดียวกัน และต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆโดยผู้ปกครองที่พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสนับสนุน โครงการนี้จึงเกิดขึ้น

กิจกรรม รุ่น 1 in the UK (ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ)

 1. เดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย คือเริ่มจากวัยเด็กที่สามารถช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ขึ้นไป ได้แก่ อนุบาล3 และชั้นประถมขึ้นไป โดยเดินทางไปกับผู้ปกครองพักกับโฮสแฟมมิลี่ เยาวชนได้เรียนภาษาอังกฤษและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ เป็นการปูพื้นภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจะง่ายต่อการพัฒนาตอนโต ผู้ปกครองสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาสากลกับผู้ปกครองด้วยกันหรือกับชาวต่างชาติ โดยมีการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปด้วย

  กิจกรรมที่ 1 รุ่นแรก : เดินทางระหว่างประมาณวันที่ 17 เมษายน 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ณ ประเทศอังกฤษ 

 2. ข้าร่วมค่ายเยาวชนพัฒนาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ในประเทศ เพื่อเรียนรู้การใช้งาน ประโยชน์และโทษจากเทคโนโลยี เช่น เรียนรู้การใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชั่นสำคัญ การเป็น Influencer การทำช่องมีเดียของตัวเอง ความรู้การลงทุนในโลกอนาคต รู้จักเหรียญคริปโต และ Token เป็นต้น สำหรับผู้ปกครองสามารถเลือกเข้าร่วมกับบุตรหลานหรือเข้าร่วมทางช่องทางออนไลน์  (กิจกรรมที่ 2 รอประกาศต่อไป โดยมีค่าใช้จ่าย)

รายละเอียด

ประเทศที่เดินทาง : ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลา : 4 สัปดาห์
การพักอาศัย : พักกับโฮสแฟมมิลี่
วันที่เดินทาง : ประมาณวันที่ 17 เม.ย. – 15 พ.ค. 67
การคัดเลือก : สัมภาษณ์ผู้ปกครองทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ปกครอง 1 คนพร้อมเดินทางไปกับเยาวชน มีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง หรือ เข้าร่วมอบรมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกับโครงการฯ จำนวน 10 ชั่วโมง
 2. เยาวชนระดับชั้นประถม หรือ/และ สามารถจัดการกิจวัตรส่วนตัวได้
 3. สุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางระหว่างประเทศ ไม่มีข้อขัดข้องในการเดินทางใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 4. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป็นโครงการอย่างดี

สนใจเข้าร่วมโครงการ EFF ต้องทำยังไง

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครได้ที่สำนักงานโครงการเยาวชนอีซีอี.ฯ (มีค่าสมัคร 200 บาท)
  **หลักฐานการสมัคร
     – สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และเยาวชน (หรือสูติบัตรสำหรับเยาวชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน)
     – รูปถ่ายผู้ปกครองและเยาวชนรูปเดี่ยว 2 นิ้ว และรูปคู่ 4×5 นิ้ว อย่างละ 2 รูป
     – หลักฐานการศึกษาชั้นสูงสุดของผู้ปกครอง และเยาวชน
 2. สัมภาษณ์ผู้ปกครองทางโทรศัพท์
 3. สัมภาษณ์ผ่าน และรายงานตัว

ค่าใช้จ่ายโครงการ EFF

ผู้ปกครองคนละ 145,000 บาท    เยาวชนคนละ   119,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อต่อวัน แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว   คือ ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ ประมาณ 5,300 บาท  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษประมาณ 5,200 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศ (เรียกเก็บ โดยสายการบิน) ประมาณ 1,700 บาท  และค่าธรรมเนียมน้ำมัน 23,400 บาท   ค่าแปลเอกสารสำหรับขอวีซ่า 900 บาท  ค่าบริการทำวีซ่าและค่าส่งเอกสาร 1,200  บาท  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานที่เรียกเก็บ)  ค่าภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ  700 บาท ค่าธรรมเนียมโครงการฯ 7,000 บาท ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน 2 ล้านบาท 1,200 บาท (รวม 46,600 บาท)

รับเยาวชนจำนวน 15 คน
ปิดรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 2567

สนใจโทร 02-690-0375 ถึง 7

ติดต่อสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02-6900375 ถึง 7 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคต (EFF) ณ ประเทศอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม