โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน และ มิถุนายน 66

ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์ของโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 27 ปี พบว่ากิจกรรมของโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเยาวชนมากโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตทำให้เยาวชนพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบันที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยากต่อการก้าวผ่าน มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่คาดหมายได้ยาก ซึ่งทำให้ประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญ ต้องมีใช้ผ่านวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีนี้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจึงเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลานี้

          ด้วยประโยชน์ดังกล่าว โครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

          เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติ ซึ่งผลจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ

          เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการจำเป็นต้องมีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนและทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น  ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว)  และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
  2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
  3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
  4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
  5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

กิจกรรม

           ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี  (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี)
  2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
  3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
  4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
  5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

รายละเอียด

กำหนดวันเดินทาง : เริ่มเดินทางประมาณวันที่  20 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2566
จำนวนทุนที่เปิดรับ :
– นิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
– นิวซีแลนด์ 7 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ
– อังกฤษ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
– อังกฤษ 7 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ
ค่าสมัครสอบ : 200 บาท/โครงการ
วันที่สอบ :  วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2565  เวลา 9.00 – 11.45 น.
สถานที่สอบ :
– กรุงเทพฯ และปริมณฑล : สอบออนไลน์
– ต่างจังหวัด : สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบ หรือออนไลน์
วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษ  ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด และ Listening
ประกาศผลสอบ :  26 ธันวาคม 2565

และโครงการพิเศษ!! เรียนภาษาอังกฤษ และวิชา A-Level

โครงการ ECE Study English Plus in the UK (ESE Plus in the UK)

          ESE Plus in the UK เป็นโครงการพิเศษของ ECE มีกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 3-4 วิชาตามความสนใจและเหมาะสมโดยมีให้เลือกเรียนประมาณ 30 วิชา คลาสเรียนรู้ทักษะการเรียนในวิทยาลัยต่างประเทศ (Study skills) เข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยคุณภาพของรัฐ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทันสมัย อยู่ในเมืองที่สงบ ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ห่างจากลอนดอนเพียง 3 ชั่วโมง เหมาะสมต่อการเรียนและการใช้ชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด และไปทัศนศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึง London พักกับ Host Family โดยมีอาจารย์คนไทยร่วมเดินทางไปเป็นที่ปรึกษา 1 คน

กำหนดการเดินทาง :
รุ่น เมษายน 2566 : ประมาณวันที่ 20 เมษายน -13 พฤษภาคม 2566
รุ่น มิถุนายน 2566 : ประมาณวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2566
ค่าใช้จ่ายสมทบ : 139,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง)
2. ต้องผ่านการสอบโครงการ ECE (บางกรณีอาจต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม)
3. กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับหรือจบการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป ไม่จำกัดอาชีพ
4. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน
5. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน (เกณฑ์การรับสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

**ผู้เข้าร่วมโครงการ ESE จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ (เฉพาะผู้ปฏิบัติตามระเบียบโครงการเท่านั้น)**

เปิดรับสมัครตั้งแต่
1 – 28 พ.ย. 2565

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และโครงการ ESE Plus in the UK รุ่น เมษายน และ มิถุนายน 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม