โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 2565

ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์ของโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 27 ปี พบว่ากิจกรรมของโครงการฯเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเยาวชนมากโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตทำให้เยาวชนพึ่งตนเองได้มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบันที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยากต่อการก้าวผ่าน มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่คาดหมายได้ยาก ซึ่งทำให้ประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญ ต้องมีใช้ผ่านวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีนี้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจึงเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลานี้

          ด้วยประโยชน์ดังกล่าว โครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
 3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถ
  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

กิจกรรม

          ประกอบด้วย การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี)
 2. ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสตามที่แต่ละประเทศกำหนดแล้ว
 3. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
 4. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 5. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
 6. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

รายละเอียด

กำหนดวันเดินทาง : เริ่มเดินทางประมาณวันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2565
จำนวนทุนที่เปิดรับ :
– นิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
– อังกฤษ 3 สัปดาห์ จำนวน 45 ลำดับ
ค่าสมัครสอบ :
200 บาท/โครงการ
วันสอบ : วันเสาร์ที่23 ก.ค 2565 เวลา 09.00 -11.45 น.
สถานที่สอบ :
– กรุงเทพฯ และปริมณฑล : สอบออนไลน์
– ต่างจังหวัด : สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบ หรือออนไลน์
วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด และ Listening

ผู้สอบผ่าน ECE รุ่นนี้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพิเศษ!! ECE Study English Plus in the UK

โครงการ ECE Study English Plus in the UK (ESE Plus in the UK)

          ESE Plus in the UK เป็นโครงการพิเศษของ ECE มีกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 3-4 วิชาตามความสนใจและเหมาะสมโดยมีให้เลือกเรียนประมาณ 30 วิชา คลาสเรียนรู้ทักษะการเรียนในวิทยาลัยต่างประเทศ (Study skills) เข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยคุณภาพของรัฐ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทันสมัย อยู่ในเมืองที่สงบ ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ห่างจากลอนดอนเพียง 3 ชั่วโมง เหมาะสมต่อการเรียนและการใช้ชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด และไปทัศนศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึง London พักกับ Host Family โดยมีอาจารย์คนไทยร่วมเดินทางไปเป็นที่ปรึกษา 1 คน

กำหนดการเดินทาง : ประมาณ 10 – 30 ตุลาคม 2565
ค่าใช้จ่ายสมทบ : 112,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง)
2. ต้องผ่านการสอบโครงการ ECE (บางกรณีอาจต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม)
3. กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับหรือจบการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป ไม่จำกัดอาชีพ
4. เยาวชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
5. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน
6. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน (เกณฑ์การรับสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

**ผู้เข้าร่วมโครงการ ESE จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ (เฉพาะผู้ปฏิบัติตามระเบียบโครงการเท่านั้น)**

เปิดรับสมัครตั้งแต่
14 มิ.ย – 18 ก.ค. 65

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และโครงการ ESE Plus in the UK รุ่น ตุลาคม 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม