ECE เปิดแล้ว ไปเรียน UK กัน!!

โครงการ ECE Study English Plus in the UK (ESE Plus in the UK)

หลักการและเหตุผล

          โครงการ ESE Plus in the UK ได้รับสนับสนุนทุนบางส่วนจากกองทุน ECE และวิทยาลัยใน UK โดยเป็นการไปเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยของรัฐใน UK มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เมื่อเรียนครบตาม course ของวิทยาลัยแล้ว สามารถเรียนต่อ A-Level หรือ Diploma ได้เลย (ตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำหนด) นักศึกษาที่เรียนอยู่จะเป็นนักศึกษาของ UK เอง และมาจากทั่วโลก เป็นบรรยากาศในรั้ววิทยาลัยอย่างแท้จริง มีอุปกรณ์การเรียนการสอน และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันทันสมัย อาทิเช่น ห้องสมุด คาเฟ่ ร้านอาหาร ฟิตเนส ปีนหน้าผาจำลอง และกีฬาต่างๆ ร้านเสริมสวย โรงละคร ตั้งอยู่ในเมืองที่สงบ ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ห่างจากลอนดอนเพียง 3 ชั่วโมง เหมาะสมต่อการเรียนและการใช้ชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด

กิจกรรม

          มีกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษตามระดับภาษาของตนเอง (Elementary – Upper Intermediate) ประมาณ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชา A-Level หรือ Diploma 3-4 วิชาตามความสนใจ โดยมีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 วิชา และ คลาสเรียนรู้ทักษะการเรียนในวิทยาลัยต่างประเทศ (Study skills) เช่น การฟัง การจดบันทึก สิ่งที่คุณครูสอนในห้องเรียนประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มี social activities และ excursions ไปทัศนศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจรวมถึง London พักกับ Host Family หรือ Hall of Residence ของวิทยาลัยตามที่วิทยาลัยใน UK เห็นเหมาะสมโดยมีอาจารย์คนไทยร่วมเดินทางไปเป็นที่ปรึกษา 1 คน

ตัวอย่างวิชา A-Levels ในโครงการ ESE Plus in the UK เมษายน 2565

 • Art & Design – Graphic Communication
 • Art – Fashion & Textiles
 • Art – Fine Art Geology
 • Art – Photography
 • Biology
 • Business Studies
 • Chemistry
 • Classical Civilisation
 • Computer Science
 • Criminology Diploma
 • Dance
 • Drama & Theatre Physics
 • Economics
 • English Literature
 • French
 • Further Maths
 • Geography
 • Geology
 • History
 • Law
 • Maths
 • Media Studies
 • Music Performance
 • Music Production
 • Philosophy, Ethics & Religious Studies
 • Physical Education
 • Physics
 • Psychology

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. รับเยาวชนอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง)
  1.1 ไป และ กลับ พร้อมกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป
  1.2 กลับหลังกลุ่ม อายุ 16 ปีขึ้นไป
 2. ต้องผ่านมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  2.1 สอบผ่านโครงการ ECE หรือ ECX
  2.2 ผ่านการสอบตรงกับโครงการ ESE (online) หรือสัมภาษณ์จากโครงการฯ
 3. กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับหรือจบการศึกษาต้ังแต่มัธยมต้นขึ้นไปไม่จำกัดอาชีพ
 4. เงื่อนไขการเดินทางในรุ่นนี้เยาวชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วตามข้อกำหนดของการเข้าเรียนในวิทยาลัยและยินยอมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่ในประเทศอังกฤษ ตามข้อกำหนดของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และของวิทยาลัย ดูได้จาก https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-duringcoronavirus-covid-19 หรือ https://london.thaiembassy.org/th
 5. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน
 6. มีความต้ังใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
 7. สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 8. สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนำของโครงการฯได้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ร้ายแรงอาจถูกส่งกลับก่อนกำหนด
 9. กรณีซื้อของมาเกินข้อกำหนดของสายการบินต้องเสียค่าปรับเอง และกรณีของสูญหายหรือหยิบยืมกันต้องรับผิดชอบเอง
 10. เข้าใจและยอมรับหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น อันมีผลมาจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19
 11. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าประเทศไทยในการเดินทางกลับประเทศไทยโดยรายละเอียดติดตามได้จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

            ผู้เข้าร่วมโครงการ ESE จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ (เฉพาะผู้ปฏิบัติตามระเบียบโครงการเท่านั้น) กรณีประสงค์จะเรียนต่อใน UK ในหลักสูตรอื่นๆควรแจ้ง ECE หลังจากจบโครงการไม่เกิน 3 เดือน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

รายละเอียด

กำหนดเวลาเดินทาง : ประมาณ 17 เมษายน 2565 – 14 พฤษภาคม 2565
สถานที่เรียน : ประเทศอังกฤษ เมือง Crewe หรือ Chester
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน (เกณฑ์การรับสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสมทบ 129,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเรียน ค่าขนส่ง ทัศนศึกษาตามโปรแกรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตลอด 4 สัปดาห์ แต่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket money) ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ จำนวน 5,700 บาท, ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 700 บาท, ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ 5,300 บาท, ค่าปฐมนิเทศ 1,500 บาท, ค่าเสื้อกั๊กอีซีอี 1 ตัว 750 บาท, ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศ 1,700 บาท, ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 1,200 บาท (กรณีอยู่ต่อจะต่างจากนี้), ค่าธรรมเนียมน้ำมัน 11,500 บาท, ค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า 900 บาท, ค่าบริการทำวีซ่าและจอง PCR Day 2 Test ใน UK 950 บาท, ค่า PCR Day 2 Test 3,000 บาท, ค่า PCR Test ก่อนกลับประเทศไทย 3,000 บาท (ค่าวีซ่า ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศ) และค่าธรรมเนียมโครงการ 7,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.พ. 2565

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ECE Study English Plus in the UK (ESE Plus in the UK)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม