โครงการ ECE Plus in the UK รุ่น มิถุนายน 66

ณ ประเทศอังกฤษ 3 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์ของโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ECE) มากว่า 28 ปี พบว่ากิจกรรมของโครงการฯเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเยาวชนมากโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตทำให้เยาวชนพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

          เพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการ ECE plus เป็นรุ่นพิเศษขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มการเรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK เข้ามา โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์ โครงการฯยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

          เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติ ซึ่งผลจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ โดยมีอาจารย์ผู้นำกลุ่มดูแลตลอดโครงการฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
 3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี
 6. เยาวชนได้เรียนรู้ระบบการศึกษาและรับการแนะแนวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร
 7. เพื่อให้เยาวชนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีเวลาว่างก่อนเริ่มต้นเรียนระดับอุดมศึกษามีโอกาสแสวงหาแนวทางชีวิตที่ตนเองชอบจากการเดินทางไปทำกิจกรรมในต่างประเทศ

กิจกรรม

          ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family รับการแนะแนวระบบการศึกษา และโอกาสในการเรียนต่อประเทศสหราชอาณาจักร โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

โครงการ ECE Plus พิเศษกว่า ECE อย่างไร?

          เยาวชนได้เรียนรู้ระบบการศึกษา และได้รับการแนะแนวศึกษาต่อใน UK  เหมาะกับน้องๆ ที่เพิ่งเรียนจบ ม.ปลาย และน้องๆระดับมหาวิทยาลัย ได้ใช้โอกาสช่วงปิดเทอมแสวงหาแนวทางชีวิตที่ตนเองชอบ จากการเดินทางไปทำกิจกรรมใน UK

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุ 15 ปี และไม่เกิน 22 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
 5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ

รายละเอียด

กำหนดวันเดินทาง :  ประมาณวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2566
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
สถานที่สอบ : สอบออนไลน์
วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษ  ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด และ Listening
ประกาศผลสอบ : 30 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่าย

ENGLAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจำนวน 20 คน โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายจริงประมาณ 220,000 บาทต่อคน แต่ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้ว อยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับทุนช่วยเหลือบางส่วน คงมีค่าใช้จ่ายตามลำดับดังนี้

A  โครงการฯ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนคงมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ   127,900 บาท

B  โครงการฯ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนคงมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ   133,900 บาท

โครงการฯ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนคงมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ   137,900 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายด้านบน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก อาหาร ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว สามารถอ่านได้ที่ระเบียบการ

เรียนภาษาอังกฤษ และวิชา A-Level ณ ประเทศอังกฤษ 3 สัปดาห์

โครงการ ECE Study English in the UK (ESE)

          ECE Study English (ESE) in the UK เป็นโครงการพิเศษของ ECE ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 3-4 วิชาตามความสนใจ และเหมาะสม โดยมีให้เลือกเรียนประมาณ 30 วิชา คลาสเรียนรู้ทักษะการเรียนในวิทยาลัยต่างประเทศ (Study skills) เข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยคุณภาพของรัฐ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทันสมัย อยู่ในเมืองที่สงบ ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ไม่ไกลจาก London เหมาะสมต่อการเรียนและการใช้ชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด และไปทัศนศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึง London พักกับ Host Family โดยมีอาจารย์คนไทยร่วมเดินทางไปเป็นที่ปรึกษา 1 คน

กำหนดการเดินทาง :  ประมาณวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2566
ค่าใช้จ่ายสมทบ : 139,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง)
2. ต้องผ่านการสอบ (บางกรณีอาจต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม)
3. กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับหรือจบการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป
4. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน
5. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน (เกณฑ์การรับสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

**ผู้เข้าร่วมโครงการ ESE จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ (เฉพาะผู้ปฏิบัติตามระเบียบโครงการเท่านั้น)**

เปิดรับสมัครตั้งแต่
16 ก.พ. – 22 มี.ค. 2566

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ECE plus in the UK และโครงการ ESE รุ่น มิถุนายน 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม