โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้จริงที่ดีที่สุด

โครงการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          ตามที่โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศมากว่า 24 ปี ทำให้ทราบว่าประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) และ สหราชอาณาจักร (UK) มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร และวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการเยาวชนอีซีอี. คือการให้เยาวชนไทยนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ร่ำเรียนมาไปใช้ในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด อีกทั้งประสบการณ์ในต่างแดนที่เยาวชนจะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศ ได้พบบุคคลสำคัญในต่างประเทศ ได้เรียนรู้การต้องอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอันจะทำให้เยาวชนไทยเรียนรู้การพึ่งตนเอง และนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตของเยาวชนให้เติบโตสู่ความสำเร็จในชีวิต และเป็นการเตรียมพร้อมกับการไปเรียนต่างประเทศที่นานกว่านี้ต่อไป ที่ผ่านมาโครงการฯ จัดให้เยาวชนไปฝึกฝนประสบการณ์เหล่านี้เพียง 3 – 5 สัปดาห์ก็ได้ผลดังกล่าวในระดับหนึ่ง คณะกรรมการโครงการฯ เห็นว่าหากเยาวชนไทยได้มีระยะเวลาฝึกฝนประสบการณ์เช่นนี้ในระยะเวลานานขึ้นย่อมเกิดประโยชน์แก่เยาวชนมากขึ้นและการอยู่ในต่างประเทศนานขึ้นเมื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วจะประหยัดมากกว่า ในปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2563 นี้โครงการจึงจัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ NZ และ UK ระยะเวลา 9 สัปดาห์ขึ้น หลังจากทุกรุ่นที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศ NZ และ UK

กิจกรรม

        ในกิจกรรมตลอดโครงการ เยาวชนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาว NZ หรือ UK ซึ่งรายละเอียดครอบครัวที่จะไปอยู่เยาวชนจะได้รับก่อนเดินทาง เยาวชนจะมีเพื่อนชาว NZ หรือ UK ช่วยให้คำแนะนำและทำกิจกรรมร่วมกัน เยาวชนจะต้องเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนชาว NZ หรือ UK ในชั้นเรียนปกติ (Normal Class) เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ระบบการศึกษาของประเทศ NZ หรือ UK ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ (ทัศนศึกษา) เล่นกีฬา และกิจกรรมสนุกอื่นๆ อีกมากมาย และมีประสบการณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนไทยจะมีอาหารรับประทาน 3 มื้อต่อวัน และได้รับการดูแลเรื่องการเดินทางไปกลับโรงเรียนกับบ้านพักของครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ชาวไทยร่วมเดินทางไปอยู่กับเยาวชนโดยเป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา เฉพาะเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
  2. ประเทศนิวซีแลนด์ รับเยาวชนอายุระหว่าง 11-20 ปี และประเทศนิวซีแลนด์ รับเยาวชนอายุระหว่าง 13 -20 ปี
  3. มีความรู้และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
  4. มีสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  5. สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ ตั้งใจและสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนด

รายละเอียด

กำหนดเวลาเดินทาง : 14 มี.ค. 63 – 16 พ.ค. 63 (โดยประมาณ)
สถานที่ : ประเทศนิวซีแลนด์ / อังกฤษ
ระยะเวลา : 9 สัปดาห์
จำนวนที่รับสมัคร : ประเทศละ 20 คน

ค่าใช้จ่าย

  • ประเทศนิวซีแลนด์ มีค่าใช้จ่าย 195,000 บาท
  • ประเทศอังกฤษ มีค่าใช้จ่าย 199,900 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวร่วมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าลงทะเบียน ค่าเรียน ที่พัก ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ และค่าขนส่งตลอดโครงการ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 มกราคม 2563

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Education & Cultural Exchange (ECE)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม