English & Fun International Camp (EFIC) in Singapore

Let's go to Singapore

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์อีซีอี. กว่า 25 ปี พบว่าเยาวชน ในยุคดิจิทัลมีการเรียนรู้ที่เร็วมาก English & Fun Camp (EFC) ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้สมบูรณ์ด้วยประสบการณ์ชีวิต (EQ) จึงจำต้องก้าวไปอีกขั้นกลายเป็น EFIC เพื่อรองรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคใหม่เพื่อให้เยาวชนพึ่งพาตนเองได้ในเวทีโลก การเรียนรู้จากโลกออนไลน์อาจเป็นเพียงโลกแห่งข้อมูลและความเห็น จึงจำเป็นต้องเสริมด้วยโลกแห่งความจริงคือประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล การรู้จักการเดินทางและใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ด้วยตนเองจะเป็นฐานของการพัฒนาของเยาวชนที่จะก้าวต่อไปบนโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างเท่าทันและปลอดภัย

          ในครั้งนี้โครงการฯ ได้นำภาษาอังกฤษ การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ มารวมกันจัดเป็น English & Fun International Camp แบบสนุกสนานและอัดแน่นด้วยประสบการณ์ใหม่ โดยมีหลักการว่าการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้เยาวชนปรับตัวเข้าสู่ระบบสากลได้ และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนที่เกิดจากการเรียนด้วยการพักผ่อน ได้เพื่อนใหม่ และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สนุกสนานระหว่างวันหยุด ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เรียนรู้การปรับตัวกับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ถือเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

กิจกรรม

     กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง การเรียนรู้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และมีพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศคอยช่วยเหลือโดยอาศัยกิจกรรม และการทัศนศึกษา เป็นสื่อตลอดโครงการฯ ประมาณพี่เลี้ยง 1 คน ดูแลสมาชิกแคมป์ 3-4 คน

  • กิจกรรมบาร์บีคิว, Inter Walk Rally เป็นต้น
  • ทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น Gardens by the bay, Jubilee Walk, River Safari เป็นต้น
  • พักโรงแรมมาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนอายุระหว่าง 11 – 20 ปี
  2. มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง
  3. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย

รายละเอียด

วันที่เดินทาง : วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
เวลารับสมัคร : วันนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 หรือเมื่อเต็มจำนวน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17,900 บาท สำหรับ 10 คนแรก (10 คนแรกครบจำนวนแล้ว)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ English & Fun International Camp in Singapore #1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม