โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 2563 (รอบแรก)

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา ระยะเวลา 3, 5, 9 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์การทำงานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 25 ปี พบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงเป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้มองโลกกว้างขึึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถดังกล่าวได้

          หากเยาวชนตั้งงใจทำตามกิจกรรม ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความสามารถด้วยประโยชน์อันมากมายดังกล่าว โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
 3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถ
  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

กิจกรรม

        ประกอบด้วย การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะ และอุดมศึกษาอายุตั้งแต่ 11 ปี และไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ)
  (ประเทศอังกฤษรับอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี/ ประเทศแคนาดารับอายุไม่เกิน 18 ปี)
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดีไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
 3. มีประวัติการเรียนดีเช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
 5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯได้

รายละเอียด

สถานที่ : ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

จำนวนที่รับสมัคร :

 • New Zealand 3 สัปดาห์ จำนวน 70 ลำดับ
 • England 3 สัปดาห์ จำนวน 70 ลำดับ
 • Australia 3 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ
 • Canada 5 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ
 • England 5 สัปดาห์ จำนวน 70 ลำดับ
 • New Zealand 9 สัปดาห์ จำนวน 20 คน
 • England 9 สัปดาห์ จำนวน 20 คน

วันสอบ : 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00-11:30 น.
วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดทักษะความคิดและประสบการณ์ชีวิต
สถานที่สอบ :   ส่วนกลาง – สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
                          ต่างจังหวัด – สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
ค่าสมัครสอบ : 200 บาท / 1 โครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 19 ก.ค. – 19 ส.ค. 2562

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Education & Cultural Exchange (ECE) รุ่น เมษายน 63 (รอบแรก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม