โครงการแลกเปลี่ยน

Tag

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
Read More
สอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการฯ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 และ 7 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอมเมษายน และมิถุนายน 2566
Read More
รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
Read More
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
Read More
เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเตรียมเดินทางประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา 3, 5 หรือ 9 สัปดาห์
Read More
เดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทย
Read More
โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้จริงที่ดีที่สุด คือฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงให้นานที่สุด
Read More
สอบชิงทุนโครงการ ECE ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา 3, 5, 9 สัปดาห์
Read More

Recent Comments