โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล

        ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 28 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ทําให้การใช้ชีวิตและวิธีคิดของเยาวชนเปลี่ยนไป ห่างไกลธรรมชาติชีวิตจริงมากขึ้น การเปลี่ยนไปของสังคมยังนํามาซึ่งภัยจากข้อมูลไม่จริงในสังคมสมัยใหม่ ทําให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นทั้งประตูสู่โอกาสและวิกฤตได้ในขณะเดียวกัน ECE จึงเห็นว่าควรกระตุ้นให้เยาวชนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสําเร็จสู่โลกกว้างได้ตระหนักและสนใจพัฒนาประสบการณ์ในชีวิตจริงไปพร้อมกันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยในยุคใหม่ไว้ด้วย ในครั้งนี้ ECE รับการจัดสรรทุนจากกองทุนฯเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบได้คะแนนสูงเพื่อเป็นรางวัลกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจพัฒนาประสบการณ์ชีวิตให้มากขึ้น โดยเยาวชนยังมีสิทธิได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ ECE ตามลําดับคะแนนในรุ่น เมษายน 2567 เช่นเดิม

          ECE จึงจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่สนใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของตนเองต่อไป เยาวชนที่สนใจต้องทําข้อสอบทั้งสองวิชา คือ

  1. ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  2. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชีวิต 100 คะแนน
    การสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา

          การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลําดับคะแนนรวมเทียบกับผู้เข้าสอบทุกคนที่มาจากทั่วประเทศเพื่อเยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรู้และศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับใด

เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับและรางวัลชมเชยอีก 20 ลําดับ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
อันดับที่ 1   ได้รับทุนการศึกษา   จํานวน 5,000 บาท   จํานวน 1 ทุน
อันดับที่ 2   ได้รับทุนการศึกษา   จํานวน 4,000 บาท   จํานวน 2 ทุน
อันดับที่ 3   ได้รับทุนการศึกษา   จํานวน 3,000 บาท   จํานวน 3 ทุน
รางวัลชมเชย  ทุนละ 1,000 บาท  จํานวน 20 ทุน

ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร
( ผู้ที่ได้รับทุนข้างต้น ใช้สิทธิขอรับทุนได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศผล หากพ้นกําหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ)
  2. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกำหนด

          ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนำทุนดังกล่าวมาหักลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยสามารถหักลดได้ในงวดแรก เช่น สอบได้อันดับที่ 1 ได้รับทุน 5,000 บาท จะหักเป็นส่วนลดได้ 10,000 บาท

รายละเอียด

วันเปิดรับสมัคร : 19 ก.ค. – 21 ส.ค. 2566
วันสอบ : วันเสาร์ ที่ 2 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 – 11.45 น.
สถานที่สอบ :
– ส่วนกลาง   สอบทางออนไลน์
– ต่างจังหวัด   สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
ประกาศผลสอบ : 2 ตุลาคม 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. – 21 ส.ค. 2566

สนใจสมัครโครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม