โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา

ประกาศผลสอบผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการวัดทักษะฯ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลสอบผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

จัดสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสูงสุด 5,000 บาท สามารถนําทุนที่ได้รับมาหักลดค่าใช้จ่าย ได้เพิ่มเป็ น 2 เท่า ของทุนที่ได้รับ!