Let's go to Singapore

English & Fun International Camp (EFIC) in Singapore#2

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์อีซีอี. กว่า 28 ปี พบว่าเยาวชน ในยุคดิจิทัลมีการเรียนรู้ที่เร็วมาก English & Fun Camp (EFC) ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้สมบูรณ์ด้วยประสบการณ์ชีวิต (EQ) จึงจำต้องก้าวไปอีกขั้นกลายเป็น EFIC เพื่อรองรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคใหม่เพื่อให้เยาวชนพึ่งพาตนเองได้ในเวทีโลก การเรียนรู้จากโลกออนไลน์อาจเป็นเพียงโลกแห่งข้อมูลและความเห็น จึงจำเป็นต้องเสริมด้วยโลกแห่งความจริงคือประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล การรู้จักการเดินทางและใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ด้วยตนเองจะเป็นฐานของการพัฒนาของเยาวชนที่จะก้าวต่อไปบนโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างเท่าทันและปลอดภัย

          ในครั้งนี้โครงการฯ ได้นำภาษาอังกฤษ การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ มารวมกันจัดเป็น English & Fun International Camp แบบสนุกสนานและอัดแน่นด้วยประสบการณ์ใหม่ โดยมีหลักการว่าการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้เยาวชนปรับตัวเข้าสู่ระบบสากลได้ และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนที่เกิดจากการเรียนด้วยการพักผ่อน ได้เพื่อนใหม่ และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สนุกสนานระหว่างวันหยุด ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เรียนรู้การปรับตัวกับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ถือเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

“เข้าถึงความเป็นสิงคโปร์ กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์”

กิจกรรม

  • การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
  • การเรียนรู้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
  • มีพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศ
  • อาศัยกิจกรรม และการทัศนศึกษาเป็นสื่อตลอดโครงการฯ
  • กิจกรรมบาร์บีคิว, Inter Walk Rally เป็นต้น
  • พักโรงแรมมาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • ทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น Gardens by the bay, Jubilee Walk, River Safari เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนอายุระหว่าง 11 – 22 ปี  มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง
  2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย

รายละเอียด

วันที่เดินทาง : วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2566
สถานที่ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
เวลารับสมัคร : วันนี้ ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2566 หรือเมื่อเต็มจำนวน

ค่าใช้จ่าย

ค่ากิจกรรม 19,255 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าตั๋ว ค่าที่พัก กิจกรรม ค่าขนส่ง อาหาร ค่าเข้าสถานที่เที่ยว ยกเว้น มื้อค่าอาหารฝึกการสั่งเองอิสระ 1 มื้อ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว คือ ค่าเสื้อ EFIC 270 บาท ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท 200 บาท ภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ 700 บาท ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ และเบี้ยประกันเดินทางทางอากาศ(เรียกเก็บโดยสายการบิน) ประมาณ 5,575 บาท และ ค่าธรรมเนียมโครงการฯ 1,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว 8,245 บาท

รับจำนวน 20 คน เท่านั้น
ปิดรับสมัครวันที่ 8 ก.ย. 2566 หรือเมื่อเต็มจำนวน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ English & Fun International Camp in Singapore #2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม