English & Fun International Camp (EFIC) in Japan #3 (6 วัน 5 คืน)

แคมป์ที่ญี่ปุ่น ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2567 สำหรับอายุ 10-20 ปี เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่น กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์

รายละเอียด

Details

   โครงการฯ ได้นำภาษาอังกฤษ การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ มารวมกันจัดเป็น English & Fun International Camp แบบสนุกสนานและอัดแน่นด้วยประสบการณ์ใหม่ โดยมีหลักการว่าการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรียนภาษาต่างประเทศจะทำให้เยาวชนปรับตัวเข้าสู่ระบบสากลได้ และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนที่เกิดจากการเรียนด้วยการพักผ่อน ได้เพื่อนใหม่ และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สนุกสนานระหว่างวันหยุด ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เรียนรู้การปรับตัวกับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ถือเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และเรียนต่อในต่างประเทศ

กำหนดวันเดินทาง :  วันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2567

ค่ากิจกรรม :  54,900 บาท
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก กิจกรรม ค่าขนส่ง อาหาร ค่าเข้าสถานที่เที่ยว ยกเว้น มื้อค่าอาหารฝึกการสั่งเองอิสระ 1 มื้อ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว คือ ค่าเสื้อ EFIC 270 บาท ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (วงเงิน 2 ล้านบาท) 400 บาท ภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ 730 บาท ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ และเบี้ยประกันเดินทางทางอากาศ (เรียกเก็บโดยสายการบิน) และค่าธรรมเนียมโครงการฯ 1,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว 9,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Applicant Qualifications
  1. เยาวชนอายุระหว่าง 10 – 20 ปี มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง
  2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย

กิจกรรม

Activities
  1. การฝึกใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง
  2. กิจกรรมบาร์บีคิว, Inter Walk Rally เป็นต้น
  3. ทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น Kawaguchiko, Fuji, Tokyo Disney Sea
  4. ที่พักมาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  5. มีพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศคอยช่วยเหลือโดยอาศัยกิจกรรม และการทัศนศึกษาเป็นสื่อตลอดโครงการฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
หรือ เมื่อเต็มจำนวน

สนใจ สมัครเลย!!!
อ่านระเบียบการและสมัครเข้าร่วมโครงการ EFIC in Japan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม