โครงการ ECE Kids in the UK #3

โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคต ณ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี

รายละเอียด

      เมื่อการเรียนรู้ในระบบไม่เพียงพอ การเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงในทางปฏิบัติด้วยตนเองจึงต้องมาทดแทน ด้วยการเลือกสรรกิจกรรมที่มีความจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อการเรียนรู้ภาษาสากลและวัฒนธรรมสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนแนวคิดเดียวกันและสร้างความคุ้นเคยกับการมีเพื่อนต่างชาติ โดยมีอาจารย์ที่มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศและชำนาญการดูแลเด็กเล็กทำหน้าที่ผู้ปกครองตลอดเวลาของกิจกรรม

กำหนดเดินทาง

กำหนดเดินทาง : ระหว่างประมาณวันที่ 5 – 26 ตุลาคม 2567

การคัดเลือก

การคัดเลือก : ใช้การสัมภาษณ์ผู้ปกครองทางโทรศัพท์

จำนวนที่รับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร : เยาวชน 15 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย  129,700 บาท  (รายละเอียดแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศผล)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อต่อวัน แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว  สามารถอ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวได้ที่ระเบียบการหน้าที่ 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและวัฒนธรรมระดับสากลที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบสากลและการใช้เทคโนโลยีสำหรับอนาคต
  3. เรียนรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกับการมีเพื่อนในระดับสากล
  4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่มีความสุขและยั่งยืน
  5. สร้างทักษะชีวิตพึ่งตนเอง ความเชื่อมั่น และพร้อมต่อยอดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก้าวสู่การเป็นเยาวชนระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนอายุ 7-12 ปี สามารถจัดการกิจวัตรส่วนตัวได้
  2. สุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางระหว่างประเทศ ไม่มีข้อขัดข้องในการเดินทางใช้ชีวิตในต่างประเทศ
  3. ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

กิจกรรม

1. เดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย คือเริ่มจากวัยเด็กที่สามารถช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ขึ้นไป ได้แก่ อนุบาล3 และชั้นประถมขึ้นไป โดยเดินทางไปกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกในความสามารถดูแลเด็กเล็กได้ พักกับหอพัก หรือ residence ที่พักด้วยกันเยาวชนได้เรียนภาษาอังกฤษและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ เป็นการปูพื้นภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจะง่ายต่อการพัฒนาตอนโต เยาวชนได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

2. เข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. ในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องสอบเพื่อต่อยอดวัตุประสงค์การเป็นเยาวชนระดับสากลที่พึ่งพาตนเองได้ยิ่งขึ้นโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
 ถึง 30 มิถุนายน 2567
หรือเต็มจำนวน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ECE Kids in the UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม