ส่งเสิรมโอกาสแก่เด็กเยาวชนด้อยโอกาส

โครงการกองทุน UCE เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา (กสศ.)