โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 64 และเมษายน 65 (รอบออนไลน์ 3/1)

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา ระยะเวลา 3, 5 หรือ 9 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

          จากประสบการณ์มากกว่า 25 ปี พบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงเป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ ชีวิตให้เยาวชนสามารถพ่ึงตนเองได้มองโลกกว้างข้ึน กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถดังกล่าวได้หากเยาวชนตั้งใจทำตามกิจกรรม ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความสามารถ

          ด้วยประโยชน์อันมากมายดังกล่าว โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
 3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายข้ึน
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสามารถ
  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

กิจกรรม

        ประกอบด้วย การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ)
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดีไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือติดสารเสพติดทุกชนิด
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
 4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
 5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯได้

รายละเอียด

สถานที่ : ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563  l  19 ธ.ค.2563  l  26 ธ.ค. 2563  l   และ 9 ม.ค. 2564
เวลา 9.00น. – 15.00 น. ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 40 นาที
ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบได้ และต้องส่งใบสมัครให้เรียบร้อยไม่ช้ากว่าเวลา 18.00 น. ของวันก่อนสอบ
สถานที่สอบ : ออนไลน์ โดยทางโครงการฯจะส่งช่องทางการทำข้อสอบออนไลน์ให้เป็นรายบุคคล
วิชาที่สอบ :  ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความเหมาะสม
ค่าสมัครสอบ : 100 บาท / 1 โครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 16 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2563

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Education & Cultural Exchange (ECE) รุ่น ตุลาคม 64 & เมษายน 65 (รอบออนไลน์ 3/1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม