โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน และตุลาคม 2564 (รอบออนไลน์)

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา ระยะเวลา 3, 5 หรือ 9 สัปดาห์

          เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ

          อย่างไรก็ดี การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ มีความจำเป็นต้องมีวิธีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนและทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว) และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
  2. เพื่อให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
  3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
  4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึ้น
  5. ส่งเสริมให้เยาวชนมั่นใจในตนเอง สร้างภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างดี

กิจกรรม

        ประกอบด้วย การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ)

  2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดีไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือติดสารเสพติดทุกชนิด

  3. มีประวัติการเรียนดีเช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน

  4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก

  5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯได้

รายละเอียด

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 22 ส.ค 63  l  5 ก.ย. 63  l  19 ก.ย 63  l  3 ต.ค 63
ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบได้ และต้องส่งใบสมัครให้เรียบร้อย ไม่ช้ากว่า 18.00 น. ของวันก่อนสอบ
เวลา 9.00น. – 15.00 น. ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 40 นาที
วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความเหมาะสม
สถานที่สอบ : ออนไลน์ โดยทางโครงการฯจะส่งช่องทางการทำข้อสอบออนไลน์ให้เป็นรายบุคคล
ค่าสมัครสอบ : 100 บาท / 1 โครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 10 ส.ค. – 25 ก.ย. 2563

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Education & Cultural Exchange (ECE) รุ่น เมษายน 64 &  ตุลาคม 64 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม