โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ E–Cultural Exchange (ECX)

          โอกาสของน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนชาวต่างชาติ รวมถึงการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษามาถึงแล้ว กับ โครงการ “ E-Cultural Exchange ” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์รูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่สามารถสานฝันของน้องๆได้ มีให้เลือก 2 ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ และ นิวซีแลนด์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การขอวีซ่าด้วยตนเอง ปฐมนิเทศ เจอเพื่อนร่วมเดินทางในกลุ่ม ไปสนามบิน(จำลอง) จากไทยไปต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษปรับสำเนียง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติและจัดงานแสดงวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมกลุ่มทั้งหมดจะจัดผ่านโปรแกรม Zoom , Microsoft Teams และ/หรือ โปรแกรมทำกิจกรรมออนไลน์อื่นๆ

กิจกรรม

          เมื่อเยาวชนสอบผ่านข้อสอบและรายงานตัวแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะผ่านการทำกิจกรรมต่อไปนี้ (มีทั้งจำลองเพื่อการศึกษาและสถานการณ์จริงออนไลน์)

 1. สมัครการขอวีซ่าด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มกรอกใบสมัคร ยื่นหลักฐานจนรับทราบผล (สถานการณ์จำลองทางออนไลน์)
 2. เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประชุมกลุ่ม เพื่อเตรียมตัว (จริงโดยผู้มีประสบการณ์ตรงทางออนไลน์)
 3. ประสบการณ์เดินทางจากประเทศไทย สัมผัสขั้นตอนเดินทางเสมือนจริง ณ สนามบิน (จำลอง)
 4. ประสบการณ์ถึงสนามบินต่างประเทศ ผ่านการตรวจวีซ่าคนเข้าเมือง (จำลอง)
 5. สถาบันการศึกษาต่างประเทศให้การรับรอง (ต้อนรับโดยสถานศึกษาต่างประเทศจริง)
 6. เรียนภาษาอังกฤษปรับสำเนียงเพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศในท้องถิ่นนั้น (จริงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง)
 7. มีบัดดี้เป็นชาวต่างชาติและ/หรือครอบครัวอุปถัมภ์ พูด คุย ติดต่อ ทำกิจกรรมร่วมกันทางออนไลน์ผ่านสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 8. จัดงานแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (จริงทางออนไลน์/option)
 9. ร่วมงาน Thank You Party (จริงทางออนไลน์)
 10. ประสบการณ์เดินทางกลับถึงประเทศไทย (สถานการณ์จำลอง) และประเมินผลการร่วมโครงการฯ
 11. ได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม E-Cultural Exchange (ECX) จากโครงการ ECE

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พอใช้สื่อสารได้
 2. อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 3. มีอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบออนไลน์
 4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน

รายละเอียด

วันสอบ : 
– วันเสาร์ที่ 3 ก.ค 64
– วันเสาร์ที่ 24 ก.ค 64
– วันเสาร์ที่ 14 ส.ค 64
– วันเสาร์ที่ 28 ส.ค 64
– วันเสาร์ที่ 18 ก.ย 64 (เลือกสอบได้เฉพาะ UK)
*ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบได้ และต้องส่งใบสมัครให้เรียบร้อยไม่ช้ากว่าเวลา 18.00 น. ของวันก่อนสอบ

วิชาที่สอบ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และข้อสอบวัดความเหมาะสมและประสบการณ์ชีวิตยุคใหม่

 

ค่าใช้จ่าย

5,000 บาท  ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าใช้อินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ในการสื่อสารผ่านออนไลน์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ เมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกับ ECE จริง เมื่อการเดินทางทำได้)

***ผู้เข้าร่วมโครงการ E-Cultural Exchange จะได้รับใบประกาศนียบัตร หากร่วมทำกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด และเฉพาะผู้แสดงประกาศนียบัตรนี้ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการฯ ECE จำนวน 5,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 – 25 ก.ย. 2564

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ E–Cultural Exchange (ECX) #2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม