ประกาศผลสอบผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเหตุ
1) มัธยมต้น ลำดับชิงทุนทั้งหมด 93 ลำดับ
2) ลำดับที่  4  –  ลำดับที่  14  คือ ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย
3) ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลบัญชีรับเงินมาที่อีเมล ecethailand@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา

หมายเหตุ
1) มัธยมปลายและอาชีวศึกษา ลำดับชิงทุนทั้งหมด 102 ลำดับ
2) ลำดับที่  4  –  ลำดับที่  14  คือ ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย
3) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มเพื่อรับทุน ที่ ecethailand@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ติดต่อรับแบบฟอร์มรับเงินทุน