โครงการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สัปดาห์

หลักการและเหตุผล

     ตามที่โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศมากว่า 22 ปี ทำให้ทราบว่าประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) และ สหราชอาณาจักร (UK) มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร และวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการเยาวชนอีซีอี. คือการให้เยาวชนไทยนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ร่ำเรียนมาไปใช้ในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด อีกทั้งประสบการณ์ในต่างแดนที่เยาวชนจะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศ ได้พบบุคคลสำคัญในต่างประเทศ ได้เรียนรู้การต้องอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอันจะทำให้เยาวชนไทยเรียนรู้การพึ่งตนเอง และนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตของเยาวชนให้เติบโตสู่ความสำเร็จในชีวิต และเป็นการเตรียมพร้อมกับการไปเรียนต่างประเทศที่นานกว่านี้ต่อไป ที่ผ่านมาโครงการฯ จัดให้เยาวชนไปฝึกฝนประสบการณ์เหล่านี้เพียง 3 - 5 สัปดาห์ก็ได้ผลดังกล่าวในระดับหนึ่ง คณะกรรมการโครงการฯ เห็นว่าหากเยาวชนไทยได้มีระยะเวลาฝึกฝนประสบการณ์เช่นนี้ในระยะเวลานานขึ้นย่อมเกิดประโยชน์แก่เยาวชนมากขึ้นและการอยู่ในต่างประเทศนานขึ้นเมื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วจะประหยัดมากกว่า ในปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2561 นี้โครงการจึงจัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ NZ และ UK ระยะเวลา 9 สัปดาห์ขึ้น หลังจากทุกรุ่นที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศ NZ และ UK

 

กิจกรรม

     ในกิจกรรมตลอดโครงการ เยาวชนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาว NZ หรือ UK ซึ่งรายละเอียดครอบครัวที่จะไปอยู่เยาวชนจะได้รับก่อนเดินทาง เยาวชนจะมีเพื่อนชาว NZ หรือ UK ช่วยให้คำแนะนำและทำกิจกรรมร่วมกัน เยาวชนจะต้องเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนชาว NZ หรือ UK ในชั้นเรียนปกติ (Normal Class) เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ระบบการศึกษาของประเทศ NZ หรือ UK ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ (ทัศนศึกษา) เล่นกีฬา และกิจกรรมสนุกอื่นๆ อีกมากมาย และมีประสบการณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนไทยจะมีอาหารรับประทาน 3 มื้อต่อวัน และได้รับการดูแลเรื่องการเดินทางไปกลับโรงเรียนกับบ้านพักของครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ชาวไทยร่วมเดินทางไปอยู่กับเยาวชนโดยเป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

กำหนดเวลาเดินทาง: 14 มี.ค. 61 - 15 พ.ค. 61 (โดยประมาณ)
สถานที่: ประเทศนิวซีแลนด์ / อังกฤษ
ระยะเวลา: 9 สัปดาห์
จำนวนที่รับสมัคร: ประเทศละ 20 คน
เวลารับสมัคร: วันนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561

 ระเบียบการ  ใบสมัคร

 หนังสือรายงานตัว