รายละเอียดการสอบ ชิงทุนการศึกษา

วิชาที่ใช้ในการสอบ

1.  ข้อสอบภาษาอังกฤษ  100 คะแนน  (เวลา  9.00 - 11.00 น.)

 • ข้อสอบปรนัย (choice) 4 ตัวเลือก เช่น Grammar, Structure, Vocabulary, Reading, Comprehension และเขียนเรียงความ (essay)  เป็นต้น

2.  ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด (ภาษาไทย)  100 คะแนน  (เวลา 11.10 - 11.45 น.)

 •  ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ ไหวพริบ 
 •  ทดสอบทักษะการฟัง  (Listening Test)

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ได้แก่ ปากกา, น้ำยาลบคำผิด, ดินสอ, ยางลบ, บัตรสอบ  (ไม่อนุญาตให้ยืมขณะทำข้อสอบ)

สนามสอบส่วนกลาง: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(ต่างจังหวัด สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ)

หมายเหตุ:

  1. สวมชุดนักเรียน นักศึกษา
  2. ตรวจสอบรายชื่อใต้อาคารว่าสอบห้องใด
  3. ห้ามขึ้นห้องสอบก่อนเวลา 8.30 น.
  4. ทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

 

สอบวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
เวลา 9.00 - 11.45 น.

ประกาศผลสอบวันที่ 26 ธันวาคม 2559

สนามสอบส่วนกลาง
อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

ต่างจังหวัด
สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

โทรศัพท์ 02-690-0375-7

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.