Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในต่างประเทศ

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

เดือนเมษายน 2561 ระยะเวลา 3, 5 สัปดาห์

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศมานานกว่า 22 ปี โดยมีคณะเยาวชนกลุ่มละ 15 - 20 คน เดินทางไปเผยแผ่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นที่ปรึกษา 1 คน อยู่กับคณะเยาวชนตลอดระยะเวลา 3 หรือ 5 สัปดาห์ ซึ่งโดยปกติจะจัดกิจกรรมในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องจากอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ต้องการเดินทางร่วมไปกับคณะเยาวชนในฐานะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้นำกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มและมีโอกาสได้เรียนรู้ระบบการศึกษาและภาษาของต่างประเทศ ตลอดจนได้เพิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศอันจะนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเด็กไทยต่อไป

คณะผู้บริหารโครงการฯ เห็นว่าควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ของโครงการเยาวชนอีซีอี. โดยเดินทางไปพร้อมกับคณะเยาวชนระยะเวลา 3, 5 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2561 นี้ โดยพักกับครอบครัวอุปถัมภ์และทำกิจกรรมร่วมกับคณะเยาวชนอีซีอี. โดยมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯ จำนวนหนึ่ง

วัตถุประสงค์

  1. ฝึกประสบการณ์การดูแลคณะเยาวชนในต่างประเทศ
  2. ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
  3. ร่วมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน และเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีของต่างชาติ
  4. เพิ่มโลกทัศน์ให้กว้างไกล และเรียนรู้พัฒนาการของเยาวชนไทย และเยาวชนต่างชาติ
  5. สังเกตและเรียนรู้ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศที่เจริญแล้ว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. มีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง (ไม่จำเป็นต้องเป็นครูสอนภาษา)
  2. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการอยู่ต่างประเทศ
  3. สามารถขออนุญาตต้นสังกัดและพร้อมชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ตนเอง
  4. สามารถอุทิศตนช่วยเหลืออาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ของโครงการในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและเข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์และปฐมนิเทศเยาวชนยูซีอี.ได้
  5. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

ระเบียบการ  ใบสมัคร