Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ประกาศผลสอบโครงการทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา
ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

ระดับ ชั้น

คะแนนรวม

ลำดับที่

ได้รับทุนการศึกษา

1

ด.ญ.กัลยกร นาคนิล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ม.3

143

1

5,000 บาท

2

ด.ญ.มาตฤกานต์ แก้วมณีโชติ

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์เมืองทอง

ม.3

142

2

4,000 บาท

3

ด.ญ.พิชชานภา นุ่นโต

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ม.2

140

3

3,000 บาท

4

น.ส.ชวิศา ทรัพย์พ่วง

สามเสนวิทยาลัย

ม.3

139

4

1,000 บาท

5

ด.ญ.ปิ่นฤทัย ปกิรณะ

ขอนแก่นวิทยายน

ม.3

137

5

1,000 บาท

6

น.ส.พรปิยภัทร ภัทรเศรษฐเศรณี

เฉลิมขวัญสตรี

ม.3

134

6*

1,000 บาท

7

ด.ช.ภูริทัต ชูชัยยะ

สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ม.3

134

6*

1,000 บาท

8

ด.ญ.รภัคสตา รัชตขจรกิจ

สามเสนวิทยาลัย

ม.2

133

7

1,000 บาท

9

ด.ญ.พรรณธร ตติยานุพันธ์วงศ์

สาธิต มศว.ประสานมิตร

ม.2

132

8*

1,000 บาท

10

ด.ญ.พิมพ์ภัสรา โตวิวัฒน์

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ม.2

132

8*

1,000 บาท

11

ด.ญ.ธัญชนก เลิศเรืองปัญญวุฒิ

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ม.3

131

9*

1,000 บาท

12

ด.ญ.บงกช เทเรซ่า พรศิลปกุล

ขอนแก่นวิทยายน

ม.2

131

9*

1,000 บาท

13

ด.ญ.ญาณิน บวรกิจเจริญนนท์

มุกดาหาร

ม.2

131

9*

1,000 บาท

14

ด.ญ.พรนภัส มโนวงศ์พิเชฐ

ราชินี

ม.3

130

10*

1,000 บาท

15

ด.ญ.กานต์นิวัต แสงมาลา

สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ม.3

130

10*

1,000 บาท

16

ด.ช.ชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด

ขอนแก่นวิทยายน

ม.2

129

11*

1,000 บาท

17

น.ส.วัฒน์วดี เสถียรพานิช

สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ม.3

129

11*

1,000 บาท

18

ด.ญ.ชนิกาญจน์ มรรคทรัพย์

โพธิสารพิทยากร

ม.2

127

12*

1,000 บาท

19

ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช

ระยองวิทยาคม

ม.1

127

12*

1,000 บาท

20

ด.ช.ธนัทชัย สิเนหะวัฒนะ

มุกดาหาร

ม.2

127

12*

1,000 บาท

21

ด.ญ.แพรนันท์ บุญเลี่ยม

สามเสนวิทยาลัย

ม.1

126

13

1,000 บาท

22

ด.ช.ฐาปนพงศ์ เรืองโรจนพร

ราชโบริกานุเคราะห์

ม.3

125

14

1,000 บาท

23

ด.ญ.เมษา วิบูลย์ภาณุเดช

สาธิต มศว.ประสานมิตร

ม.1

124

15*

1,000 บาท

24

ด.ญ.รัญชิดา รจนากิจ

ขอนแก่นวิทยายน

ม.1

124

15*

1,000 บาท

หมายเหตุ ลำดับที่ 4 – ลำดับที่ 15 คือ ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

ระดับ ชั้น

คะแนนรวม

ลำดับที่

ได้รับทุนการศึกษา

1

น.ส.ชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย

กำเนิดวิทย์

ม.5

156

1

5,000  บาท

2

นายนล วรกมล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ม.6

148

2

4,000  บาท

3

นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข

สาธิต มศว.ปทุมวัน

ม.4

147

3

3,000  บาท

4

นายอดิศร แสนดี

สิรินธร

ม.6

143

4

1,000  บาท

5

น.ส.อินทุอร จริยประเสริฐสิน

สามเสนวิทยาลัย

ม.6

142

5

1,000  บาท

6

น.ส.ปิ่นหทัย ปกิรณะ

ขอนแก่นวิทยายน

ม.4

141

6

1,000  บาท

7

น.ส.นลิน วรกมล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ม.4

140

7*

1,000  บาท

8

น.ส.คันธมาทน์ คล้ายกุล

กำเนิดวิทย์

ม.5

140

7*

1,000  บาท

9

นายกิตติณิ์พัทธ์ บุญญธรรมกุล

เตรียมอุดมศึกษา

ม.6

139

8*

1,000  บาท

10

น.ส.ฐติกานต์ วงษ์เมธา

ขอนแก่นวิทยายน

ม.5

139

8*

1,000  บาท

11

น.ส.พิมพ์ฟ้า คำกาหลง

กำเนิดวิทย์

ม.5

138

9

1,000  บาท

12

น.ส.พีรดา อัครวิเนก

กำเนิดวิทย์

ม.5

137

10*

1,000  บาท

13

นายสิริพล สุทธิวรรณา

กำเนิดวิทย์

ม.4

137

10*

1,000  บาท

14

นายปัณณวิชญ์ พูลสวัสดิ์

สาธิต มศว.ปทุมวัน

ม.4

136

11

1,000  บาท

15

น.ส.อภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ

กำเนิดวิทย์

ม.4

135

12*

1,000  บาท

16

นายเกียรติศักดิ์ ศาลางาม

สิรินธร

ม.6

135

12*

1,000  บาท

17

น.ส.เมธาวี ซื่อตรง

อุดรพิทยานุกูล

ม.6

134

13*

1,000  บาท

18

น.ส.ดลภัค สุขเกษม

พิมายวิทยา

ม.6

134

13*

1,000 บาท

19

นายณภัทร คีรีวรรณมาศ

กำเนิดวิทย์

ม.4

133

14

1,000  บาท

20

น.ส.หาญวดี สุพิชญาสกุล

เฉลิมขวัญสตรี

ม.5

132

15

1,000  บาท

21

น.ส.ฐิติญากรณ์ อ่อนสงฆ์

พิมายวิทยา

ม.6

131

16*

1,000  บาท

22

น.ส.เพียงฟ้า มั่นเจริญศิริ

พิษณุโลกพิทยาคม

ม.4

131

16*

1,000  บาท

23

น.ส.ร้อยตะวัน ตติยานุพันธ์วงศ์

สาธิต มศว.ประสานมิตร

ม.5

130

17*

1,000  บาท

24

นายภูริทัต ชาครียรัตน์

ขอนแก่นวิทยายน

ม.4

130

17*

1,000  บาท

25

น.ส.ปฐพร สังสรรค์อนันต์

ขอนแก่นวิทยายน

ม.4

130

17*

1,000 บาท

 
หมายเหตุ ลำดับที่ 4 – ลำดับที่ 17 คือ ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย